Denizci Bağları
GEMİCİ BAĞLARI
Gemici bağlarının tarih boyunca, balık tutma, dubalardan köprü yapımı, tekneleri bağlama, gemilerde deniz bağı yapma, makara çekme, hayvanlarının üzerine yüklerin bağlanması, sihirbazlık gösterileri gibi alanlarda kullanıldıkları görülmektedir.

Gemici bağlarının tarihte ilk olarak M.Ö 7800-5000 yıllarında Filandiya’da, M.Ö 3000 yıllarında Mısır’da Peru’da İnkalar’da ve Kuzey Amerika’da balık avcılığında, Almanya, Afrika, Rusya,Bulgaristan,İngiltere, İskoçya gibi ülkelerde de kullanılmıştır.

Gemici bağları hakkında yazılı ilk çalışma Yunanlı fizikçi Herakles tarafından M.Ö  100 yılında yapılmıştır.Bu çalışmada bağların yapılışı ve kullanım yeri anlatılmaktadır.M.S 1350 yılında Sir Gawaine tarfında “New English dictionary”, Richart Huldet’in 1552’de yayınladığı “Knotte Which Runneth To, Calleo a Rydynge Knot” ve 1627’de Captain John Smith’in yaYayımladığı”Sea Grammar” adlı dokümanlar gemici bağlar hakkında ilk önemli çalışmalar olmuştur. Bağlar, 18 yy’da daha yaygın  olarak dünyada kullanılmaya başlamıştır. Bunda, İtalyan Nicola Zabaglia’nın “Castelli e Ponti” (Roma,1743), Fransız Daniel Lescallier’in “Traite Pratique Du Greement De Vaisseaux” (Paris,1791) ve “Davidansteel Elements and Practice of Rigging and Seamanship”(Londra,1794) dokümanlarının önemli faydası olmuştur.

Gemici bağları, dört şekilde isimlendirilirler;
-Yaratan ulusun veya kimsenin adına göre( Örneğin Fransız İzbarçosu, Türk Avcı Bağı.)
-Kullanan yada bağı yaratan kimselere göre(Örneğin, Balıkçı bağı,Dülger bağı,Hırsız bağı)
-Kullanıldıkları yere göre( Örneğin, Kazık bağı,Anele bağı,Fıçı bağı
-Benzedikleri şeye göre(Örneğin,Zincir bağı,Sivrisinek bağı)

A N A L E B A Ğ I
Amacı: Halatın çımasını aneleye veya mapaya bağlamak.
Yapılışı: Bağlanacak halatın bağlama payı göz önüne alınarak halatın çıması anelenin üstünden bir volta alındıktan sonra, alttan gelen çımayı gemiden gelen beden üzerine 2 veya 3 mezevolta alarak çımayı beden üzerine adi piyanla piyanlamak suretiyle yapılan gemici bağıdır.

C A M A D A N B A Ğ I
Amacı: Yelkeni camadana vurmakta kullanılan gemici bağıdır.
Yapılışı: Camadan kamçıları yan yana getirilerek yarım volta alınır.Sağdaki çıma soldaki çımanın altından alınarak yapılan gemici bağıdır

Ç İ F T E K A Z I K B A Ğ I
Amacı: Kazık bağının daha sağlam olmasını sağlamak.
Yapılışı: Bu bağın yapılışında kazık bağında olduğu gibi ilk üstten alınan volta iki defa alındıktan sonra, alttan gelen çıma ile seren üzerinde çapraz olarak üçüncü bir volta daha alınır. Aynı, çıma uzun bednin içerisinden sokulmak suretiyle yapılır.

D Ü L G E R B A Ğ I
Amacı: Bir halatın çımasını diğer halatın bedenine veya seren ile direklerin hamaylısına (ortasına) bağlamakta kullanılan gemici bağıdır.
Yapılışı: Bağlanacak halatın çımasını direk üzerinden bir volta alındıktan sonra, alttan gelen çımayı direk üzerindeki bedenin arkasından, direk veya serenin önündeki bedenin de içinden geçirilerek yapılan gemici bağıdır

İ Z B A R Ç O B A Ğ I
Amacı: Gemiden sahile verilen halatın çımasına kasa yapmak.
Yapılışı: İstenilen kasa büyüklüğü göz önüne alınarak bir kruz yapılır.Kasa büyüklüğünü teşkil eden doblin yaptıktan sonra çıma, kruzun altından içeriye geçirilip uzun bedenin altından yukarıya alınarak kruzun üstünden içeriye doğru kasa doblinin yanına getirilir, beden ve çımaların boşları alınarak bağ tamamlanır ve çıma bedene piyanlanır.

M A R G A R İ T A B A Ğ I
Amacı: Kol atmış veya zedelenmiş bir halatı geçici olarak kuvvetlendirmek.
Yapılışı: Zedelenmiş bedenin o kısmı ortada kalmak üzere aynı beden ile sağda ve solda olmak üzere iki doblin yapılır. Sağdaki uzun beden ile sağdaki dobline, soldaki uzun beden ile soldaki dobline birer mezevolta yapılır. Doblin başları yha uzun beden üzerine piyanlanır veyahut kavelya geçirilmek suretiyle sıyrılmaları önlenir

Ç İ F T E S A N C A K B A Ğ I
Amacı: Sancak bağı ile aynı amaçla kullanılır daha güçlü ve emniyetlidir.
Yapılışı: Bağlanacak iki sancak savlosunun çımalarından bir tanesine sol el ile küçük bir doblin kasa yapılır.Sağ eldeki savlonun çıması kasasının altından geçirilerek doblin kasa üzerinde bir volta atılır.Aynı çımayı üstteki kendi bedeninin altından geçirmek sureti ile bağ yapılmış olur.

S A N C A K B A Ğ I
Amacı: Bir halat çımasına diğer bir halatın kasasına, fırdöndüsü olmayan sancak savlolarını birbirine bağlamak.
Yapılışı: Bağlanacak iki sancak savlosunun çımalarından bir tanesine sol el ile küçük bir doblin kasa yapılır.Sağ eldeki savlonun çıması kasasının altından geçirilerek doblin kasa üzerinde bir volta atılır.Aynı çımayı üstteki kendi bedeninin altından geçirmek sureti ile bağ yapılmış olur.

K R O P İ B A Ğ I
Amacı: Yan mataforadaki vardakova halatlarının, mataforanın altına asılı tornadan geriye sıyrılmaması için tornanın önüne yapılan gemici bağıdır.
Yapılışı: Vardakova halatının kamçı vazifesi gören kısmının tornaya yakın bedenine bir kuruz atılır. Kamçı tarafındaki çıma bedeninin altından, etrafından bir defa döndürülerek kuruzun içerisinden geçirilmek suretiyle yapılan gemici bağıdır.

D Ü Ğ Ü M
Denizcilikte kullanılan bağlara bazen yanlış olarak düğüm denir örneğin ;balıkçı düğümü vs. Düğüm bir bağ formudur